Timetable

< Back

Yokohama

Timetable

Bound for
Motomachi-Chukagai

Timetable(PDF)

Destination

Bound for
Motomachi-Chukagai

  • No mark…Motomachi-Chukagai

Train type

F-liner stop station

  • Minatomirai Line and Tōyoko Line
    Limited express stop
  • Fukutoshin Line…Express stop station
  • Ikebukuro Line…Rapid express stop
  • Tōjō Line …Express stop station

S-TRAIN stop station

Minatomirai Line, Tōyoko Line, Fukutoshin Line, Ikebukuro Line and Seibu Chichibu Line
Motomachi-Chūkagai, Minatomirai, Yokohama, Jiyūgaoka, Shibuya, Shinjuku-sanhome, Shinjuku-sanhome, Shakujii-kōen, Tokorozawa, Irumashi, Hannō and Seibu-Chichibu